1 Kung may sintomas tulad ng lagnat, atbp.

  • Matapos kumunsulta sa telepono magpatingin sa malapit na institusyong medikal o klinika.
  • Kung nalilito kung saan magpapakunsulta o magpapatingin, kumunsulta sa Diagnosis and Consultation Center.

【Sanggunian ng Diagnosis and Consultation Center】】(bukas ng 24 oras)

Sa mga nakatira sa Lungsod ng Otsu (Wikang Hapon lamang)

TEL 077-526-5411
FAX 077-525-6161
メール hoken@city.otsu.lg.jp

Sa mga nakatira sa labas ng Lungsod ng Otsu (May serbisyong pagsasalin sa telepono)

TEL 077-528-3621
FAX 077-528-3638
メール coronasoudan@shigaken.net

2 Sa mga nakatira sa labas ng Lungsod ng Otsu (May serbisyong pagsasalin sa telepono)

3 Kung walang sintomas kahit nakahalubilo ang nahawahan ng COVID-19 at hindi makapag-aplay sa pagpapadala ng “test kit”

  • ・Tingnan ang nakasulat sa itaas na “1. Kung may sintomas katulad ng lagnat, atbp.” sa araw ng paglabas ng sintomas at magpatingin sa institusyong medikal.

4 Kung walang pakikihalubilo sa nahawahan ng COVID-19 at walang sintomas

  1. Pryoketong pagpapalibre ng PCR Test, atbp. ng Prepektura ng Shiga.    Para sa detalye:
  2. Pagsusuri na sariling pasanin
  3. ※ Sa mga nagnanais na magpasuring indibidwal na walang sintomas, kung magpapasuri sa hindi tinalagang institusyong medikal ng Pryoketong pagpapalibre ng PCR Test, atbp. ng Prepektura ng Shiga, papasanin ang buong halaga nito.
  4. “Qualitative Antigen Test kit” (For Medical Use) na mayroon sa mga parmasiya

〇Sa mga hindi nakakaintindi ng wikang Hapon, makipag-ugnayan sa

Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga  
(Lunes-Biyernes 10:00 n.u. – 5:00 n.h. *Sarado ng Sabado, Linggo at Pista opisyal)
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
URL: https://www.s-i-a.or.jp/tl/counsel