Impormasyon

画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa Buwan ng Setyembre
Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa…
画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa Buwan ng Agosto
Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa…

Mga Kaganapan

未来のための進路ガイダンス2018(草津会場)
2018/10/14 (Sun)
13:3016:00
草津市立(くさつしりつ)まちづくりセンター2階 201/202

Pamumuhay nang Magkakasama ng Iba't-ibang Kultura

Nagtatalaga ng serbisyo ng pagsangguni para sa mga dayuhang residente at nagbibigay ng mga impormasyon sa pamumuhay, suporta sa edukasyon ng mga batang may dayuhang pinagmulan at mga dayuhang estudyante, suporta sa edukasyon sa Nihongo at nagsasagawa ng tulong sa oras ng mga kalamidad.

Serbisyo ng Pagsangguni para sa mga Dayuhan

外国人相談窓口

May itinayong serbisyo ng pagsangguni sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente sa prepektura. Hinggil sa mga problema sa pamumuhay tulad ng ukol sa paggawa, pangkalusugan at edukasyon, ang mga tagapayong marunong ng banyagang wika ay nagbibigay ng naaayong impormasyon at nagpapakilala ng mga dalubhasang sanggunian. Tumatanggap din ng pagsangguni sa telepono, fax at email (pangangalagaan ang mga kompidensiyal na impormasyon). Nagdaraos rin ng pagpupulong para sa mga interpreter at tagapayo ng mga munisipyo ng prepektura para sa pagpapalitan ng impormasyon, at ginaganap ang kani-kaniyang pagsasanay para sa pagpapabuti ng kakayahan.

Sanggunian para sa mga Dayuhan Pagsangguni sa Pamumuhay FAQ

”Mimitaro”Pahayagan para sa mga Dayuhan

外国人向け情報紙「みみタロウ」

Ang “Mimitaro” ay isang pangalang ibinigay ng mga boluntaryong tagasulat nito na nagmula sa pinagsamang mga salita na “Mimi” (tainga), na nangangahulugan ng pagnanais na makapaghatid ng mabuting mga impormasyon, at “Taro”, isang pamilyar na pangalang Hapon sa mga mambabasa.

Isinalin sa 8 wika
Nihongo (may furigana), Ingles, Portuges, Kastila, Intsik (simple), Intsik (tradisyonal), Koreano, Tagalog
Paglalathala
4 na beses sa isang taon

Mga Nakaraang Edisyon

Suporta sa Edukasyon ng mga Batang may Dayuhang Pinagmulan

Para sa mga bata at magulang na may dayuhang pinagmulan, kasabay ng pagsisikap naming lubusang makapagbigay ng impormasyon sa pamamagitan ng ginaganap na Patnubay sa Pagpili ng Kurso sa iba’t-ibang wika, sinusuportahan namin ang mga estudyante sa kanilang gagawing pagpili ng kurso upang sila ay magkaroon ng malawak na pananaw para sa hinaharap pagkatapos ng senior high school at unibersidad.

Patnubay sa Pagpili ng Kurso sa Iba’t-ibang Wika (Reference materials sa iba’t-ibang wika・Link)(PDF)

「夢への作戦会議シリーズ」資料(PDFファイル)

Scholarship sa mga Dayuhang Mag-aaral (Biwako Scholarship para sa mga Dayuhang Mag-aaral)

外国籍学生への奨学金支給(外国籍学生びわこ奨学金)

Sa SIA, nagbibigay kami ng scholarship sa pamamagitan ng isang benepisyo, sa mga dayuhang estudyante (international student o ryugakusei) na naninirahan at nag-aaral sa isang graduate school, unibersidad, at junior college sa Shiga, gayundin sa mga dayuhang estudyante na naninirahan sa Shiga na nag-aaral sa isang unibersidad o junior college, sa loob o labas man ng prepektura. Makipag-ugnayan sa namamahala ng programa ng scholarship sa kani-kaniyang paaralan upang mag-apply.

Buod / Mga Kinakailangan sa Aplikasyon

Iba pa

Suporta sa mga Dayuhang Residente sa Oras ng mga Kalamidad ・ Paglaganap ng Pagtatayo ng mga Komunidad na may Iba’t-ibang Kultura sa Pamamagitan ng mga Proyekto sa Pag-iwas sa Kalamidad

Sa pagsali ng mga dayuhan sa mga proyekto sa pag-iwas sa mga kalamidad, maaaring magkaroon ng personal na relasyon at ugnayan ang rehiyon at mga komunidad. Gayundin, sa pagkakaroon nila at ng mga dayuhang residente ng pakikipagharapan, upang maging daan para sa isang bagong kamalayan ng mga tao sa rehiyon, ang SIA ay kasamang tumutulong sa pamahalaan, mga lokal na residente at mga international association ng mga munisipalidad sa kanilang pagsasagawa ng mga aktibidad sa pag-iwas sa mga kalamidad.