Pang-akademiko/ Daan para sa iyong kinabukasan ~Patnubay sa pagpili ng kurso 2021~Ano ang balak mo pagkatapos ng junior high school? ~

Magkakaroon ng patnubay para sa pagpili ng kurso para sa mga batang mag-aaral at sa mga magulang nito na hindi Nihongo ang sariling wika.
[Gusto ko sanang magpatuloy ng pag aaral, mga anu-anong klaseng paaralan mayron kaya?] [Mga magkano kaya ang kakailanganing bayarin dito?] at iba pa.
May nakahandang gabay na isinalin sa iba't ibang wika at maglalahad din ng kaniya-kaniyang mga naging karanasan ang mga nakakataas na mag aaral na nasa mataas na paaralan kagaya ng patungkol sa pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan, scholarship, at iba pang mga impormasyong makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya.
Halina at lumahok na!!

Detalye

 1. Pahayag Buhat sa nakatataas na mga Mag-aaral
 2. Patnubay sa Pagpili ng Kurso para sa Pagpasok sa Senior High School
 3. Q&A
Paraan ng paglahok
Mangyari lamang na isulat ang mga kinakailangang impormasyon sa application form/porma ng aplikasyon na nakasaad sa likod nito at ipadala sa pamamagitan ng fax o ipadala ang nasabing impormasyon sa pamamagitan ng e-mail.

Application Form

Word PDF

Application Form(google form)

 1. Estudyante
  Pangalan ng estudyante、Edad, Pangalan ng paaralan, Baitang/Grade, ang nais na wika ng dokumento
 2. Magulang tagapangalaga
  Pangalan ng magulang tagapangalaga, Kaugnayan, ang wika ng inyong interpreter
 3. Address
 4. Mobile phone number
 5. Email
 6. Pinagmulang bansa
 7. Kung ang patnubay ay gaganapin sa online (gamit ang pag-zoom) dahil sa sitwasyon ng pagkalat ng Covid-19, posible bang lumahok sa online? "Posible" o "imposible".
Huling araw para sa maagang pagpapatala:
Oktubre 15 (Biyernes)
※Pakitandaan po,ngayong taon kinakailangan magpatala upang makasali.Seguraduhing magpatala ng maaga bago matapos ang palugit na araw
iba pa
 • Sa araw na ito ay may nakahandang tagapagsalin-salita/Interpreter sa wikang Portugal, Espanyol, Intsek, Inglis/English at Tagalog
 • May nakahandang din na mga materyales na naayon sa inyong wika!
 • Ang mga konsulta hinggil sa katayuan ng visa (Osaka Immigration Bureau) ay sabay na ginaganap!

Paalala kung sakaling may darating na bagyo

Kung sakaling may babala patungkol sa bagyo (bofu keihou) sa「Lungsod ng Takashima. At iba pang hilagang bahagi ng lungsod ng Otsu」sa Prepektura ng Shiga ng alas siyete ng umaga(7am) sa Oktubre 23 (sabado), ang ganap/event ay makakansela.
Matatagpuan ang mga impormasyon sa homepage ng Ahensiya para sa metereolohiko ng Japan
Ahensiya para sa metereolohiko ng Japan "KISHO-CHO"

Tungkol sa paglaganap ng impeksiyon ng coronavirus
*Kung magdeklara ng estado ng kagipitan(SOE) gaganapin ito sa online sa pamamagitan ng (zoom). Ikakansela din ang pagsangguni tungkol sa bisa/pahintulot ng pananatili.

Mga Detalye

Petsa at Oras

2021/10/23 (Sat)
13:30 - 16:00

Lugar

DANJO KYOUDOU SANKAKU CENTER [G-NET SHIGA]
10 minuto kung lalakarin mula JR Omihachiman station)

Address

80-4, Takakai-cho, Omihachiman-shi
Google Map

Bayad sa Paglahok

Libre

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Shiga Intercultural Association for Globalization (SIA)
TEL
077-526-0931
FAX
077-510-0601
Email
mitsuda@s-i-a.or.jp
URL