Mga nilalaman ng konsultasyon

Suportang-pangangalaga Serye②~Ano ang Yangukeara/ Young Carer (Kabataang tagapangalaga)? Suporta sa buong Pamilya~

Sagot

Magandang araw sa inyong lahat, kami po ang Tanggapan ng Pamahalaang Prepektura ng Shiga, Kawani ng usaping Pambata at kabataan. Gamit ang susing salita na「Mga bata・Mga bata・Mga bata」nilalayong makabuo ng isang Pam-Pamahalaang Prepektura kasama ang mga “Kabataan”.
Alam mo ba kung ano ang isang kabataang tagapangalaga (Young Carer)? Ang mga kabataang tagapangalaga ay mga kabataang nakapako sa mga responsabilidad sa pang-araw-araw na gawain at pangangalaga sa kanilang mga pamilya na dapat responsabilidad ng mga matatanda. Ang isang halimbawa ay ang mga sumusunod na kaso.

Kaso 1
Paggawa sa mga gawaing bahay at pangangalaga sa mga nakakabatang mga kapatid
Kaso 2
Pagbantay at pangangalaga sa matatandang kapamilya
Kaso 3
Pangangalaga sa may kapansanang miyembro ng pamilya na ngangailangan ng tulong at pangangalaga
Kaso 4
Pagtratrabaho pagkatapos ng pag aaral upang matulungan ang pamilya
Kaso 5
Suportang Pagpapaliwanag ng salita at iba pa., daan para sa komunikasyon ng pamilya

Para sa mga bata, ang “pagtulong” ay isang magandang karanasan na gagabay sa pag unlad ng kanilang pagkatao. Gayunpaman, ang mabibigat na tungkulin at pasanin na hindi tumutugma sa kanilang paglaki ay maaaring makaapekto sa kanilang mental at pisikal na kalusugan, o hadlangan ang kanilang panahon sa pagiging bata. May mga kabataang isinasantabi ang kanilang mga pangarap para sa kanilang hinaharap alang-alang sa kapakanan ng pinakamamahal na pamilya, minsan iniisip nilang karaniwan lang na suportahan ang pamilya at hindi namamalayan na nakakalimutan na nila ang kanilang sariling pangangailangan at wala manlang silang mapagsabihan ng kanilang problema, kahit na sila ay nagdudusa.
Ang Prepektura ng Shiga ay nagbibigay suporta sa mga pamilya ng mga kabataang katulad nito na nahaharap sa iba't ibang problema. Nagbibigay kami ng suporta para sa mga kabataang tagapangalaga (young carer) batay sa susing-salita na “ suporta sa buong pamilya.” Sa pamamagitan ng NPO, nagbibigay kami ng lugar at serbisyo kung saan maaring sumangguni, makahingi ng payo at magkita-kita ang mga nasa magkakasingtulad na sitwasyon. Naglagay din kami ng isang tagapamuno ng young carer upang makapagbigay ng suporta.

Dahil sa hadlang sa wika, nahihirapan ang ilang mga kabataang may dayuhang nasyonalidad na ipahayag ang kanilang mga tunay na damdamin. O kaya nawalan ng oras para sa kanilang mga sarili dahil sa mahigpit na pangangailangan ng pamilya para sa pagpapaliwanag-salita. Magtulungan tayong lahat upang suportahan ang pagsasakatuparan ng isang lipunan kung saan ang mga Kabataan ay maaaring magkaroon ng panahon makapaglaro at may matutunan sa loob ng komunidad at sa loob ng tahanan. Ang kabataan ay kayamanan ng lipunan. Sa mga kabataan, mga pamilya na nahihirapan, mangyaring sumanggini lamang po sa amin.  (Mula sa tagapamuno ng young carer)

Kokoron Dial (Tumawag kung may alalahanin)

Pambata・Pangkabataan, Nakahanda po kaming makinig sa mga alalahanin ng mga magulang
TEL 077-524-2030
9:00 ng umaga~ 9:00 ng gabi (maliban sa mula 12/29 ~ 1/3)
9:00 ng gabi pagkatapos, ikokonekta kayo sa 24 Oras Dial Kodomo SOS

~Impormasyon, Tanggapan ng konsultasyon ng bawat munisipalidad~

Mangyaring makipag ugnayan patungkol sa matatanggap na suporta serbisyohttps://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5355506.pdf

Higit na masisiyahan ang mga bata! ~Magpalipas ng oras sa kakaibang lugar~

Maraming mga grupong sumusuporta sa mga kabataan sa loob ng Prepektura ng Shiga. 「Ang grupong sumusuporta para sa mga batang tagapangalaga/ young carer」(★) ay sumusuporta sa mga batang may pinagdadaanang problema sa loob ng tahanan, gustong makapagpahinga, humingi ng payo. Ang「Kodomo Shokudo/Kainang-pambata」ay isang lugar kung saan masisiyahan ang mga bata sa pagkain na libre o sa murang halaga. (Mayroon ding mga grupo na bukas para sa mga matatanda sa komunidad.)
Ang “Ibasho” ay isang lugar kung saan maaaring magpalipas ng oras ang mga bata ayon sa gusto nila. Halina’t pasyalan natin!

NPO Kodomo Social Work Center (Kinatawan ng NPO sentro ng kapakanang pambata)

NPO Serikawa no Kappa (Kinatawan ng NPO)

 • Mga nilalaman: ★Suporta para sa mga Young carer, Ibasho, konsultasyon sa online
 • Lugar:2-3-4 Kawahara Hikone-shi
 • Panahon: Araw-araw
 • Kontak: 0749-20-9084
  https://cswc2016.jp/

Tabunka Kyousei Shien Center (Sentro ng sama-samang suportang-pang-multikultural SHIPS)

 • Mga nilalaman: Tabunka Kodomo Shokudo
 • Lugar: 1-13-12 Kusatsu-shi
 • Panahon:Tuwing sabado ng buwan
 • kontak: 077-561-5110

Kanchan no Chiisana Ie (Munting bahay ni Kanchan)

 • Mga nilalaman: Tabunka Kyosei Chiiki Koryoukai, Kodomo Shokudo (Palitan ng pagpupulong-multikultural ng komunidad Silid-kainan ng mga bata)
 • Lugar: 956-2 Azuchi-cho Jorakuji Omihachiman-shi
 • Panahon: 10 beses kada 2 taon
 • Kontak: 090-3708-3315
  https://kancyan-house.com/contact/

NPO Houjin Yanchadera (Kinatawan ng NPO Yanchadera)

PARADEIRO

 • Mga nilalaman : Ibasho ng mga kabataan, Kodomo Shokudo
 • Lugar: 13-2 Aisho-cho Echigawa
 • Panahon: ang ika-3 Biyernes Pang hapunan
 • Kontak: 090-4030-1492
  https://twitter.com/paradeiro12123

Otsu Alternative School Triumph

 • Mga nilalaman: Free-school, Ibasho Suisaiga kyoushitsu
 • Lugar: 4-3-25 Hamaotsu Otsu-shi
 • Panahon:Mar. Miy. Biy
 • Kontak: 050-5374-0311
  https://www.otsu-triumph.com/

Child Village

 • Mga nilalaman:Third Place Palipasang lugar Pambata, Pang -matanda
 • Lugar: 2-39-4 Hiedaira, Otsu-shi
 • Panahon: Pang-ika4 na Sabado10am~4pm
 • Kontak: email:chimihirano@gmail.com
・Para masegurado, mangyaring tumawag muna bago mamasyal.

♪ Mas marami pa kayong makikitang mga lugar pambata, Kainang pambata (ibasho, Shokudo)Mayron din Palaruang pambata (Asobiba) ♪

Mga nilalaman ng konsultasyon

Suportang-pangangalaga sa mga bata Serye ①

Sagot

Kapag ipinanganak ang bata, meron iba't ibang proseso na dapat gawin sa tanggapan ng munisipyo. Sa mga batang may dayuhang nasyonalidad, kailangan na sumailalim sa mga prosesong dapat isagawa sa tanggapan ng konsulado (embahada) at tanggapan ng imigrasyon.

Proseso sa tanggapan ng lokal na pamahalaan/Munisipyo

 1. Pagparehistro/Pagpaulat ng kapanganakan
 2. Sa pangkalahatan , isusumite ng ama o ng ina ng bata ang “Abiso ng Kapanganakan”(Shuusho Todokesho) sa tanggapan ng munisipyo sa loob ng 14 na araw pagkapanganak sa sanggol.
  [Mga dapat ihanda] Muntaklat ng Ina at Bata (Boshi techo), “Abiso ng Kapanganakan”(Shussho Todokesho) Sertipiko ng Kapanganakan (Shussho Shomeisho)(binibigay sa ospital ng pinanganakan ng sanggol)
  *Kumuha ng dalawang sertipiko ng pagtanggap ng abiso ng kapanganakan (Shussho Juri Shomesho) para isumite sa konsulado (embahada) at sa Tanggapan ng Imigrasyon.
 3. Sustentong-pambata (Jidou Teate)
 4. Ipinagkakaloob na sustento para sa mga nangangalaga sa mga bata hanggang sa junior high school na edad. (*Ang ilang mga pagbabago ay nakaeskedyul na isasagawa sa loob ng taunang pananalapi sa taong 2024)
  Mangyaring mag aplay sa loob ng 15 na araw pagkatapos manganak.
 5. Segurong pang-kalusugan ng mga bata (Kenko Hoken)
 6. Kung nakapisan sa pambansang segurong-pangkalusugan (Kokumin Hoken) mag aplay ng kard para sa segurong-pangkalusugan ng bata.
  Sa kaso naman ng segurong panlipunan (Shakai Hoken), mangyaring hilingin sa inyong trabaho na ipisan ang inyong anak sa programang -seguro.
 7. Subsidyong pangangalagang -medikal (pang-sanggol at bata) (Fukushi Iryohi Josei (Nyuyoji))
 8. Ang tiket para sa kapakananng pangangalagang-medikal ay ipinagkakaloob mula sa 0 taon gulang.
  Sa Prepektura ng Shiga ang mga batang bago pumasok sa mababang paaralan (mula sa kapanganakan hanggang sa unang ika-31 ng Marso pagkatapos dumating sa (6) taon gulang) ay binibigyan ng pink na tiket, upang walang sariling-bayarin sa mga gastusing-medikal na sakop ng seguro. Ang subsidyong pambatang-gastusing-medikal pagkatapos ng pag aaral ay iba-iba ayon sa munisipalidad.

Pagproseso sa Embahada/ Kawanihan ng Imigrasyon.

 • I-aplay ng pahintulot sa pagpapanatili (Zairyu Kyoka) sa kawanihan ng imigrasyon ang bata sa loob ng 30 araw pagkatapos maipanganak ito.
 • [Mga dapat ihanda] Pasaporte ng mga magulang, residence cards, Sertipiko sa pagtanggap ng abiso ng Kapanganakan (Shusshou Juri Shomei Sho), Sertipiko ng paninirahan(Jumin-hyo) ng buong sambahayan kasama pati ang mga anak.
 • I- aplay ang nasyonalidad ng inyong anak upang magkaroon ito ng pasaporte sa konsulada (embahada) ng inyong bansa.
 • Pamamaraan para sa proseso sa pag aplay bisitahin at kumpirmahin sa bawat konsulado, (embahada) ng inyong bansa.

~Para sa kapakanang-pangkalusugan ng mag ina (Anak at Ina) ~

Pagkapanganak, regular na sinusuri ang kalusugan ng mag ina (Anak at Ina). Kadalasan sa iba't ibang pagsusuri sa kalusugan, pagsasanay at pagbisita sa mga tahanan ng mag ina ay libre, kaya sulitin gamitin ang mga pagkakataong ito. Kung may mga ipinag aalala huwag mag atubiling humingi ng payo.

 • Pagsusuri pagkapanganak (Sango Kenshin)
 • Isasagawa ang pagsusuri sa sitwasyon ng kalusugan ng ina at bata at ang sitwasyon ng paglaki ng bata sa ospital kung saan ito ipinanganak.
 • Pagbisita sa mga bagong panganak na bata (Shinseiji homon)
 • Isasagawa ng isang pampublikong nars-pangkalusugan ang pagbisita sa mga tahanang may bagong panganak na ina at silang na sanggol upang alamin ang sitwasyon ng nagpapagaling na ina at ang kalagayan ng paglaki ng bata sa pagitan ng 2 buwan pagkatapos ng panganak.(ipadala sa sentro ng kalusugan (Hoken center) para e-aplay ang “ang papel ng kahilingan para sa pagpabisita sa mga bagong panganak na sanggol”(Shinseiji houmon iraisho) na ibinigay sa inyo kasama ng Muntaklat ng Ina at Bata (Boshi techo).
 • Pagbabakuna (Yobu sesshu)
 • 2 buwan pagkapanganak, kumunsulta sa Pedryateka (Shonika) upang matiyak ang eskedyul ng pagbabakuna.
  [Mga dapat ihanda] Muntaklat ng Ina at Bata (Boshi techo), Talatanungan para sa kasaysayang- medikal
  ★Impormasyon para sa pagpapabakuna sa ibat ibang wika 
  Sentro ng pagsusuri para sa pagpapabakuna  
 • Pagsusuring -pangkalusugan para sa mga sanggol at bata (Nyuyoji kenshin)
 • na nasa 4 buwan, 10 buwan, 1 taon at kalahati, 2 taon at kalahati at 3 taon at kalahati
  (depende sa munisipalidad ang mga itinakdang panahon)
  [Mga dapat ihanda] Muntaklat ng Ina at Bata (Boshi techo), Papel para sa pagpapasuring medikal (Kenshin jushinhyo), Segurong-pangakalusugan (Kenko hokensho), Tiket para sa kapakanang pangangalagang-medikal (pang-sanggol at bata (Fukushi Iryo Jukyuken) (Nyuyoji)).
  ※Maaring may nakahanda sa ibat-ibat wika ang ilang mga talatanungan-medikal (Monshinhyo) mangyaring kumpirmahin ito sa panahon ng pagpareserba.
 • Programang patungkol sa pagkaing-pambata (Rinyushoku Kyoshitsu) pag-awat sa pagsuso
 • Isinasagawa sa bawat munisipalidad ang pag aaral tungkol sa pagkaing-pamabata (pag awat sa pagsuso). Ang mga Nutrisyunista at iba pang propesyonal para sa pang-kalusugan ay magbibigay ng gabay at sasagutin ang inyong mga katanungan at mga alalahanin. Patungkol sa pagkaing-pamabata (pag-awat sa pagpasuso), Iba-iba man ang pagkaing pambata (pag awat sa pagsuso) ayon sa bansa, kultura, Relihiyon at iba pa…maari itong makapagbigay sa inyo ng mga kaalaman.

Mga alalahanin patungkol sa paglaki at pag unlad ng bata ....

Kumonsulta muna sa pagsusuri sa kalusugan ng sanggol at sa inyong doctor.
Sentro ng Pangangalagang -medikal ng Munisipalidad
Sentro ng Suportang -pisikal na paghubog at pag-unlad ng Munisipalidad
Polyeto para sa mga dayuhang magulang patungkol sa kapansanan sa paglaki
(Sentro ng Suporta at Impormasyon para sa mga may kapansanan sa pag-unlad)

Mga alalahanin at nais ikonsulta patungkol sa pagpapalaki ng bata ....

Sentro ng konsultasyon para sa Pampamilya at mga Bata ng Munisipalidad
Mangyaring sumangguni sa tanggapan ng munisipalidad.
“Kokoron Dial” konsultasyon sa Telepono TEL: 077-524-2030
(Sentro ng suporta para sa pangangalaga sa mga bata, maaring komunsulta sa telepono, o kaya sa pamamagitan ng personal)
Sentro sa Pag-gabay sa mga Bata konsultasyong-numero
TEL:0120-189-783

Pang aabuso ba ito sa mga bata ...?

Sentro sa Pag-gabay sa mga Batang inabuso konsultasyong-numero (Jido sodanjo gyakutai
TEL:189

Pansamatalang pagpapaalaga sa mga bata ... (Kinakailangan ng maagang pagpaparehistro)

Sentro ng Suportang- Pampamilya
Sentro ng Suportang- Pampamilya
Ang programang ito ay pinag-uugnay ang mga “taong nangangailangan ng tulong upang Maalagaan ang kanilang mga anak at doon sa mga taong nais mag alaga ng mga bata”, at nagbibigay ng paghatid sundo na serbisyo mula sa pasilidad sa paalagaan ng mga bata at pag aalaga din sa mga batang may karamdaman ang mga magulang.
Pansamantalang pangangalagang-serbisyo (Ichiji azukari)
Pansamantalang pagaalaga sa mga bata sa day care center/pasilidad ng paalagan ng mga bata sa mga panahong may sakit ang magulang o may mahalagang gagawin ito
Pangangalaga sa mg batang may sakit o sa mga batang nagpapagaling sa sakit
病児・病後児保育
Kung hindi maalagaan ng mga magulang sa kanilang tahanan ang kanilang may sakit na anak, maari nilang pansamantalang mapaalagaan ito sa pasilidad ng institusyong pangangalagang-medikal at pasilidad ng paalagaan ng mga bata.

Nais kong paalagaan ang aking anak sa pasilidad ng paalagaan ng mga bata habang ako ay nagtratrabaho ...

Maaring mapaalagaan ang mga bata mula 0 taon gulang sa mga pasilidad ng paalagaang- pambata, sa mga sertipikadong paalagaan at di-lesinsiyadong pasilidad na paalagaang pambata. Upang magamit ang serbisyo ng mga pasilidad na ito kinakailangang kumuha ng sertipikong-pahintulot mula sa inyong munisipalidad. Mangyaring sumangguni sa tanggapan ng munisipalidad.

Mag isang pinapalaki ang anak ...

Bilang karagadagang ayudang-pinansiyal at suporta sa trabaho, makakatanggap din kayo ng suporta para sa mga gawaing bahay at pangangalaga para sa mga bata. Mangyaring sumangguni sa tanggapan ng munisipalidad.

Nais kong lumabas kasama ang mga bata ...

Sentro ng suporta para sa pagpapalaki ng mga bata pang -rehiyon
Sentro ng suporta para sa pagpapalaki ng mga bata pang -rehiyon
lugar kung saan maaring magtipon-tipun ang mga magulang at mga bata para makipag ugnayan at talakayin ang mga usaping mga ipinag aalala.
Sentrong -pambata Jidokan
Sentrong -pambata Jidokan
Isang pasilidad kung saan sinusuportahan ang pag unlad ng mga bata sa pamamagitan ng pampalusog na mga aktibidad.
♡Shigakenritsu Biwako Kodomo no Kuni
Shigakenritsu Biwako Kodomo no Kuni
Isa itong malaking sentrong-pambata na may maraming kagamitan sa paglalaro. 2981 Kitafunaki, Adogawa-choTakashima-shi

Sumangguni lamang kung may mga alalahanin

★ Kung nahihirapan sa wika, tumawag lamang sa 「Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga」
TEL:077-523-5646

Proyekto ng Shiga Smile Baby Touch ~Pasasalamat na Regalo~

SHIGA SMILE BABY PROJECT ~ありがとうの贈り物~
Regalong “Pagbati at Pasasalamat” para sa mga sanggol na isinilang sa Preperaktura ng Shiga at sa mga magulang nito ay ipapadala na may kasamang mensahe na “ sinusuportahan ng buong lipunan ang Panganganak at Pagpapalaki ng mga bata”.
Nararapat na makakatanggap:Mga sanggol na mababa sa 1 taon gulang ※Kailangan ng maagang pagparehistro

Mga nilalaman ng konsultasyon

Seguridad sa pag-aaruga sa inyong anak ~Tungkol sa sistemang pampublikong-tulong~

Sagot

Maraming gastusin ang kakailanganin para sa pagpapalaki / pag aaruga at sa pagpapaaral sa mga bata. Sa Japan mayroon ibat ibang serbisyong gastusin ng sistemang pampubliko na sumusuporta para sa pagpapalaki / pag-aaruga sa mga bata, mayroong kailangan ng aplikasyon, mayroon naman may mga nakatalagang mga panahon para sa aplikasyon. Kumpirmahin at gamitin ang mga ito.

Sistemang-suportang-pinansiyal sa mga bata (Jidou teate seido)

Ito ay sistemang-suportang- pinansiyal para doon sa mga magulang na nagpapalaki ng mga bata mula sa edad ng pagkapanganak hanggang sa edad na magtatapos sa pangalawang mataas na paaralan(JHS). Kung magkahiwalay ang pamumuhay ng mga magulang (ina at ama) kung sino ang kasamang magulang na siyang nagpapalaki ang siyang bibigyang prayoridad na makatanggap nito. At kung ang mga magulang ng bata ay nakatira sa ibang bansa, kung sino ang inatasang nagpapalaki sa bata sa loob ng bansang Japan ang siyang makakatanggap ng suportang-pinansiyal.
[ Info ] Sa bawat munusipyo ng lungsod.bayan

Libreng bayarin sa Edukasyon para sa mga Musmos/Maagang Edukasyon(Kinder),(Nursery) at sa Paaralang-elementarya at Junyor Hayskul (JHS)

Libreng matrikula sa mga serbisyo sa mga sertipikadong nursery na may klase ng pang3~ 5 taon gulang na mga bata sa kindergarten at nursery at sa mga sambahayan na libre sa bayarin sa pang-munisipal na buwis ng mga batang mula sa klase ng 0~2 taon gulang. At sa mga magulang na sertipikadong nangangailagan “Paaalagaan ang mga bata para sa rason tulad ng mga trabaho, may mga tulong-pinansiyal din para doon sa pinalawig na serbisyo ng pangalagaan at kindergarten. Libre din ang matrikula sa Pam-publikong paaralang elementarya at sekondariya.
[ Info ] Sa bawat munusipyo ng lungsod.bayan Opisina ng Gabinete HP
 Opisina ng Gabinete HP

Sistemang-Suportang -Pinansiyal sa Pag aaral (Shuugakuenjo)

Suportang-pinansiyal sa mga magulang na may pinag aaral na mga anak na nasa elementarya at sekondariyang paaralanl. Suportang-bayarin para sa mga kagamitan sa pag aaral at sa pagpasok sa paaralan, bayarin para sa PTA at sa mga bayaring sa pag aaral at sa mga magulang nasa ilalim ng pampublikong suporta at sa mga taong kapareho din ng sitwasyon nila.
[ Info ] Sa Pinapasukang paaralang-elementarya at sekondariya o sa pang munusipal na kagawaran ng edukasyon.

Sistemang-Suportang-Pinansiyal para sa pagpasok sa Senior High School (Koutogakkoutou shuugakushien seido)

Para sa mga sambahayan na may taunang kita na mas mababa sa mahigit-kumulang 9.1 milyong yen na may papasok sa senior high school (mataas na paaralan pang -teknikal na kolehiyo, Pang-sekondariyang dalubhasaang pagsasanay) ay susuportahan sa bayarin sa matrikula. Sa halip na deretsahang pagbigay nito sa mga magulang, ang paaralan ang siyang tatanggap para sa paglalaanan ng mga bayarin para sa klase.
[ Info ] Mag apply sa pinapasukang paaralan 

Sistemang-Iskolarship-Laang-Salapi para sa mga nasa hayskul (Koukouseitou shougaku kyufukin)

Upang mabawasan ang pasanin sa bayarin maliban sa mga bayarin sa matrikula may mga suportang-laang salapi sa Mga sambahayang may mababa ang kit ana may nag aaral na mga anak sna nasa mataas na paaralan / hayskul.
[ Info ] Sumangguni sa pinapasukang paaralan, sa kaso ng pribadong paaralan sa Shiga Prefectural General Affairs Department, The Promotion Division of a private school and Prefectural university・sa kaso ng pambansa at pampublikong paaralan sa Education and General Affairs Division of The Shiga Prefectural Board of Education.

Bagong-sistemang suporta sa mataas na antas ng edukasyon( Iskolarship- pagbawas, pagkalibre sa pasanin ng bayarin, at mga iba pang klase ng benipisyong-iskolaship

Depende sa kita ng sambahayan at iba pa, mayroong sistemang-iskolarship sa pagbawas at pagkalibre ng mga bayarin sa pang matrikula at sa mga bayarin sa pagpatala sa mga unibersidad,bokasyonal na paaralan at iba pang mga klase ng benipisyong iskolarship. Maari din mag aplay habang pumapasok sa paaralan (hayskul).
[ Info ] Sa pinapasukang paaralan, Sa papasukang paaralan・Japan Student Support Organization (Kiko)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Seguro-Pangkalusugan Serye 5 Kapag manganganak 

Sagot

Ang Segurong-Pangkalusugan ay hindi lamang tungkol sa bayarin sa pagkakasakit. Mayroong mga ilang benepisyo din ito. Sa isyung ito, ipapakilala sa inyo ang mga benipisyong makukuha mula sa seguro-pangkalusugan na may kaugnayan sa panganganak. Ito ay isang sistema na nais naming malaman ng mga taong malapit nang manganak.

Maaari bang magamit ang segurong-pangkalusugan sa panganganak [Minsanang Bayad sa panganganak at pag-aaruga ng sanggol] (Shussan Ikuji Ichijikin)

Ang normal na pagbubuntis at panganganak ay hindi isang sakit, kaya ang gastusin para dito ay hindi saklaw ng segurong-pangkaliusugan.
Hindi ito maaring sumailalim ng 30% lamang na bayarin para sa pagpapasuring-medikal.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit “Sa sistemang- deriktang pagbayad ng Minsanang Bayad sa panganganak at pag-aaruga ng sanggol Shussan Ikujiichijikin malilibre ang bayaring-medikal sa panganganak, kung kaya ang mga babayaran lang sa ospital ay yaong mga sobra doon sa mga gastusin ng sustentong-pinansiyal sa panganganak.
Sustentong-pinansiyal
420,000yen sa bawat bata
(408,000yen naman sa mga ospital na walang sistema ng kompensasyong-medikal sa malubhang sakit na serebral paralysis/kapansanan sa pagkilos, pagpapanatili ng balanse at postura (Manen))
Nararapat na tao
Mga panganganak pagkatapos ng 4 na buwan ng pagbubuntis (85 araw), pati mga ipanganganak pa lamang.
Paraan ng Aplikasyon
Maaaring isagawa ang proseso sa ospital. Mangyaring punan ang dokumento ng aplikasyon
Minsanang Bayad sa panganganak at pag-aaruga ng sanggol URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/
* Kanang itaas na bahagi ng pahina Piliin ang wika maaring makapamili ng wika(Inglis, Intsek (Madaling-intsek, Tradisyunal na intsek), Koreano, Kastila,Portugal)

Kung liliban sa trabaho dahil sa panganganak? [Tulong -pinansiyal sa panganganak] (Shussan Teatekin)

Kung magkaroon ng mahabang panahon na bakasyon sa trabaho dahil sa pagbubuntis o panganganak, maaaring hindi mabayaran ang inyong sahod at maaaring mahirapan kayo sa inyong pamumuhay. Gayunpaman, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang may segurong pangkalusugan, maaari kang makakuha ng "sustentong-pinansiyal para sa panganganak." mabibigyan ng sustentong-pinansiyal bilang garantiya ng inyong pamumuhay. (Ang panganganak ng tinutustusang mga tao ay hindi sakop). Bilang karagdagan, walang ganitong sistema sa panlipunang-seguro sa pang-kalusugan ng mga lungsod, bayan at munisipalidad.)
Sustentong-pinansiyal
Tinatayang dalawang-katlo( 2/3) ng karaniwang halaga ng suweldo para sa isang taon
Target na panahon
42 araw bago ang araw ng panganganak (98 araw maramihang pagbubuntis) +56 na araw pagkatapos ng panganganak.
Paraan ng Aplikasyon
Mangyaring mag-aplay para sa segurong pangkalusugan sa kumpanyang pinagtratrabauhan.
Tulong -pinansiyal sa panganganak金 URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
* Kanang itaas na bahagi ng pahina Piliin ang wika maaring makapamili ng wika (Inglis, Intsek (Madaling-intsek, Tradisyunal na intsek), Koreano, Kastila,Portugal) 
Ang bayarin sa segurong panlipunan na ibinabawas sa inyong buwanang suweldo ay hindi sisingilin sa panahon ng bakasyon sa panganganak/ maternity leave.
Mangyaring kumunsulta sa departamento ng pangkalahatang gawain (General affairs) sa inyong kumpanya.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Tungkol sa Pag-unlad ng bata at ang mga suporta para dito

Sagot

Maraming mga pamamaraan sa pagsubaybay sa kalusugan at sa pag-unlad ng mga bata sa Japan.
Sa Prepektura ng Shiga ang mga bagong silang na sanggol ay sumasailalim ng pagsusuri para sa pandinig na kapansanan sa pamamagitan ng “Pagsusuri sa pandinig para sa mga bagong silang na sanggol. Kung may kahilingan, sinusuri din ang mga bagong silang para sa Kapansanan mula sa pagkapanganak (NBS)/congenital metabolic disorder upang malaman kung may mga kapansanan ito na siyang nagiging dahilan sa pagbagal ng progreso sa pag-unlad dahil sa mababa ang metabolismo nito o natatago, at mabigyang lunas upang mapigilan ang pagkakaroon ng kapansanan.
Ang mga sanggol at mga bata ay sumasailalim sa pagsusuri mula sa mga pang-munisipalidad na pagsusuri at may pagsusuri din sa mga bata bago sila pumasok sa paaralan sa elementarya, maliban sa pagsubaybay sa bakuna, ang mga dokumento at mga konsultasyon mula sa mga magulang, pagsusuri sa kalusugan na isinasagawa sa mga partikular na panahon ng pambatang progreso para sa maagang pagsusuri at paggamot sa kapansanan mula sa espesyalistang pangangalaga sa kalusugan.
Dahil ang mga katangian ng ilang mga kapansanan sa paglaki ng bata ay makikita lamang sa ilang mga yugto ng progreso, mahalagang makatanggap ng mga pagsusuri sa kalusugan sa nabanggit na edad na tinutukoy ng bawat pamahalaang munisipal.

Mga Samahan para sa may mga kapansanan sa pag-unlad

May mga pagkakataon para matuto at may mga ibang pasilidad na angkop doonsa pangangailangan ng bawat isa.
0~6 gulang Pagsusuri sa kalusugan ng mga sanggol
Hoikuen、Kodomoen、Youchien、Opesinang sumusuporta para sa pag unlad ng bata、Sentro ng suporta sa para sa pag unlad
7~15 gulang Konsultasyon para sa pag aaral
Elementarya・Haysku(JHS)(Karaniwan、(regular, tukoy na kondisyon, klase ng mga espesyal na pangangailangan)、Espesyal na pangangailangan na paaralan(Kurso para sa elementarya, JHS,SHS)
16~ 18 gulang Konsultasyon para sa pag aaral
Senior Hayskul、Pangalawang paaralan sa sekondariya、Para sa may espeyal na pangangailangan Serbisyo sa pagkatapos ng pang -araw na pag aaral
19 gulang+ Mataas na paaralan・Pang-trabahong konsultasyon
Unibersidad・Pang-bokasyunal na paaralan,kumpanya Serbisyo base sa pangkomprihensibong suportang batas sa taong maykapansanan (Tanggapan ng suporta sa pagbabago ng trabaho、tanggapan ng suporta para sa pagpapanatili ng trabaho)
Mga Organisasyon na tumatanggap ng pagsangguni o mga suliranin patungkol sa pag unlad ng bata
 • Mga Sentrong sumusuporta sa pagpaunlad. Mga sento ng pangkalusugan,Seksyon para sa pangkapakanang ng may kapansanan sa bawat lungsod o bayan.
 • Institusyong pang-medikal(Doktor para sa mga bata. Doktor sa pangkaisipan)
 • Sentro ng Edukasyon sa Prepektura ng Shiga ℡ 077-588-2505
Kung hindi mo alam kung saan dapat makipag ugnayan、o kung nagkasabay-sabay ang mga kapansanan na nagangailangan ng espesyalistang pangangalaga” makipag-ugnayan sa “Shiga prefecture medical welfare one-stop consultation desk”
Shiga prefecture medical welfare one-stop consultation desk
℡ 077-569-5955
☆Ang Sentro ng Pambansang Rehalibitasyon para sa may mga kapanasanan ay may mga impormasyon sa ibat-ibang wika. Gamitin ito para sa inyong sanggunian/reperensiya.
Ang Sentro ng Pambansang Rehalibitasyon para sa may mga kapanasanan
 http://www.rehab.go.jp/ddis/world/brochure/

I-download ang PDF

Mga nilalaman ng konsultasyon

Lugar(Sayt) na sumusuporta sa mga batang may lahing dayuhan at para doon sa nagpapalaki ng mga bata na nakatira sa Japan.

Sagot

Ang pangkat na nag aaral(nananaliksik) para sa pagpapaunlad(promosyon) sa maagang edukaasyon at paghubog sa mga batang may lahing dayuhan (Kalihim ng : Pamantasan Pang Internasyunal para sa pang- kapakanan at Kalusugan.Para sa mga batang may lahing dayuhan na naninirahan sa Japan ay Naglathala ng “Sayt(lugar) na sumusuporta sa mga batang may lahing dayuhan at para doon sa nagpapalaki ng mga bata na nakatira sa Japan, sa 10(sampu) na mga wika (Inglis/English, Intsek/Chinese, Portuguese, Espanyol/Kastila, Tagalog, Indonesia, Vietnamese, Myanmar, Bengal, Nepal).

Mga nilalaman ng konsultasyon

Website ukol sa pangangalaga ng bata para sa mga dayuhang residente

Sagot

(Pampubliko)Ang kanagawa International Foundation ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon patungkol sa suporta para sa pangangalaga ng bata, at bilang pagtugon at pakikipag ugnayan sa mga dayuhang residente .Mangyaring gamitin ito.
Para sa mga tagasuporta

Mga nilalaman ng konsultasyon

Tungkol sa Libreng maagang edukasyon para sa bata at libreng pangangalaga ng bata

Sagot

Simula Oktubre 2019 magsisimula ang Suporta para sa libreng pangangalaga ng bata(Daycare) at Preschool na Edukasyon.Dahil sa nagiiba at nakadepende sa pasilidad ang saklaw at kondisyon ng libreng serbisyo, makabubuting Kumpirmahin ng derikta sa munusipyo ang tungkol dito.Sa pamamagitan ng pasilidad sa pangangalaga.
Sa kaso ng kindergarten(yochien), nursery (hoikuen) at sertipikadong sentro sa maagang edukasyong pambata (nintei kodomoen)
Ang mga batang mula 3 hanggang 5 taong gulang na gumagamit ng mga Kindergarten,Nursery at mga Sertipikadong Sentro para sa edukasyong Pambata at iba pa ay walang bayad.malilibre naman ang mga batang mula 0 taon gulang hanggang 2 taon gulang na nabibilang sa sambahayan na malaya sa bayarin sa buwis para sa tirahan(residence tax-exempted).
Para sa pinalawig na oras sa pangangalaga sa Nursery
[Kinakailangan kumuha ng sertipikasyon para sa pangangailangan para sa pangangalaga sa bata] mula sa tinitirahang munisipalidad, maliban sa kindergarten,magiging libre din ang paggamit ng serbisyo para sa pinalawig na oras sa pangangalaga, ang bayad ay nakadepende sa mga ginamit na araw sa naturang serbisyo. malilibre ang kada buwan na maximum na bayarin na 11,300yen.
Sa kaso ng para sa di-awtorisadong pangangalaga sa bata
[Kailangan kumuha ng sertipikasyon para sa pangangailangan sa pangangalaga sa bata] mula sa tinitirahang munisipalidad.libre sa maximum na bayarin na 37,000 yen kada buwan ang mga batang mula 3 hanggang 5 taong gulang , at sa maximum na bayarin na 42,000 yen kada buwan para sa mga batang mula 0 hanggang 2taong gulang na nabibilang sa sambahayan na malaya sa bayaran sa buwis para sa tirahan (residence tax-exempted).
Suporta para sa mga batang preschool na may kapansanan
Walang bayad(libre) para sa mga batang mula 3 hanggang 5 taon gulang na tumatanggap ng development support na mga preschooler na may kapansanan . 

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagbabakuna

Sagot

Tingnan ang website ng Vaccination Research Center.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ipaalam sa amin kaagad kung may hinala nang pang-aabuso ng bata

Sagot

Hotline para sa pang-aabuso ng bata (maaaring tawagan 24 na oras)
 TEL: 077-562-8996(Japanese)
Central Family Consulting Center
 7-4-45 Kasayama, Kusatsu City TEL: 077-562-1121
Hikone Family Consulting Center
 932-1 Koizumi-cho, Hikone City TEL: 0749-24-3741
Otsu and Takashima Family Consulting Center
 4-4-5 Nionohama, Otsu City TEL: 077-548-7768
児童相談所全国共通ダイヤル (maaaring tawagan 24 na oras)
 TEL: 189 (Japanese)