Mga nilalaman ng konsultasyon

Lugar(Sayt) na sumusuporta sa mga batang may lahing dayuhan at para doon sa nagpapalaki ng mga bata na nakatira sa Japan.

Sagot

Ang pangkat na nag aaral(nananaliksik) para sa pagpapaunlad(promosyon) sa maagang edukaasyon at paghubog sa mga batang may lahing dayuhan (Kalihim ng : Pamantasan Pang Internasyunal para sa pang- kapakanan at Kalusugan.Para sa mga batang may lahing dayuhan na naninirahan sa Japan ay Naglathala ng “Sayt(lugar) na sumusuporta sa mga batang may lahing dayuhan at para doon sa nagpapalaki ng mga bata na nakatira sa Japan, sa 10(sampu) na mga wika (Inglis/English, Intsek/Chinese, Portuguese, Espanyol/Kastila, Tagalog, Indonesia, Vietnamese, Myanmar, Bengal, Nepal).

Mga nilalaman ng konsultasyon

Website ukol sa pangangalaga ng bata para sa mga dayuhang residente

Sagot

(Pampubliko)Ang kanagawa International Foundation ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon patungkol sa suporta para sa pangangalaga ng bata, at bilang pagtugon at pakikipag ugnayan sa mga dayuhang residente .Mangyaring gamitin ito.
Para sa mga tagasuporta

Mga nilalaman ng konsultasyon

Tungkol sa Libreng maagang edukasyon para sa bata at libreng pangangalaga ng bata

Sagot

Simula Oktubre 2019 magsisimula ang Suporta para sa libreng pangangalaga ng bata(Daycare) at Preschool na Edukasyon.Dahil sa nagiiba at nakadepende sa pasilidad ang saklaw at kondisyon ng libreng serbisyo, makabubuting Kumpirmahin ng derikta sa munusipyo ang tungkol dito.Sa pamamagitan ng pasilidad sa pangangalaga.
Sa kaso ng kindergarten(yochien), nursery (hoikuen) at sertipikadong sentro sa maagang edukasyong pambata (nintei kodomoen)
Ang mga batang mula 3 hanggang 5 taong gulang na gumagamit ng mga Kindergarten,Nursery at mga Sertipikadong Sentro para sa edukasyong Pambata at iba pa ay walang bayad.malilibre naman ang mga batang mula 0 taon gulang hanggang 2 taon gulang na nabibilang sa sambahayan na malaya sa bayarin sa buwis para sa tirahan(residence tax-exempted).
Para sa pinalawig na oras sa pangangalaga sa Nursery
[Kinakailangan kumuha ng sertipikasyon para sa pangangailangan para sa pangangalaga sa bata] mula sa tinitirahang munisipalidad, maliban sa kindergarten,magiging libre din ang paggamit ng serbisyo para sa pinalawig na oras sa pangangalaga, ang bayad ay nakadepende sa mga ginamit na araw sa naturang serbisyo. malilibre ang kada buwan na maximum na bayarin na 11,300yen.
Sa kaso ng para sa di-awtorisadong pangangalaga sa bata
[Kailangan kumuha ng sertipikasyon para sa pangangailangan sa pangangalaga sa bata] mula sa tinitirahang munisipalidad.libre sa maximum na bayarin na 37,000 yen kada buwan ang mga batang mula 3 hanggang 5 taong gulang , at sa maximum na bayarin na 42,000 yen kada buwan para sa mga batang mula 0 hanggang 2taong gulang na nabibilang sa sambahayan na malaya sa bayaran sa buwis para sa tirahan (residence tax-exempted).
Suporta para sa mga batang preschool na may kapansanan
Walang bayad(libre) para sa mga batang mula 3 hanggang 5 taon gulang na tumatanggap ng development support na mga preschooler na may kapansanan . 

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagbabakuna

Sagot

Tingnan ang website ng Vaccination Research Center.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ipaalam sa amin kaagad kung may hinala nang pang-aabuso ng bata

Sagot

Hotline para sa pang-aabuso ng bata (maaaring tawagan 24 na oras)
 TEL: 077-562-8996(Japanese)
Central Family Consulting Center
 7-4-45 Kasayama, Kusatsu City  TEL: 077-562-1121
Hikone Family Consulting Center
 932-1 Koizumi-cho, Hikone City TEL: 0749-24-3741
Otsu and Takashima Family Consulting Center
 4-4-5 Nionohama, Otsu City  TEL: 077-548-7768
児童相談所全国共通ダイヤル (maaaring tawagan 24 na oras)
 TEL: 189 (Japanese)