Mga nilalaman ng konsultasyon

Pangunahing suporta para sa mga apektado ng bagong COVID-19

Sagot

Jukyokakuho-kyufukin (Benipisyong-pabahay ,babayaran ang renta deretso sa may ari )

Naangkop

Sa loob ng 2 taon pagkaalis sa trabaho・pagsara ng kabuhayan, o kaya pagbaba ng kita dulot ng pagkaantala ng trabaho, na may kaparehong kondisyon katulad doon sa mga umalis sa trabaho.

Panahon pagbayad

3 Buwan ayon sa tuntunin(Pinakamataas hanggang sa 9 na buwan)

Halagang ibabayad

Halagang katumbas sa renta at deretsong ibabayad ng mumusipyo doon sa may ari.

Aplikasyon

Sa bawat munusipyo ng lungsod para sa mga nakatira sa mga lungsod.Sa bawat social welfare council ng bawat bayan kung saan nakatira.

Detalye

e-click dito para sa impormasyon patungkol sa mga benepisyo sa seguridad sa pabahay   

★ Tanggapan ng pansamantalang pagtira sa mga pabahay ng Prepektura.

Naangkop

Para doon sa mga natanggal sa trabaho dulot ng epekto ng COVID-19 at walang ibang mapagpipilian kundi umalis sa kanilang mga tinitirahan.

Panahon ng paglipat

Pinakamahaba ang 1 taon

Aplikasyon

Sangay ng pam-prepekturang pabahay,Kagawaran ng pampublikong pagawain at transportasyon (Tel 077-528-4234)
★ kung may mga katanungan patungkol sa pangkabuhayan, huwag mag atubiling sumangguni ! sa sangay ng pangkagalingan at sa tanggapan ng pangkagalingan panlipunan sa inyong lungsod o bayan!

Mga nilalaman ng konsultasyon

Paupahang Tirahan

Sagot

Kung nais mong magrenta ng bahay o apartment, mangyaring kumunsulta sa ahente ng real estate(Fudousan Gyousha). Lahat ng iyon ay kinakailangan para sa kontrata
Deposito(Shikikin)
Pera na idedeposito sa may-ari bilang kolateral para sa pagbabayad ng renta. Mare-refund(mababalik) ito kapag lumipat ka. Kung mayroong anumang pinsala sa nirerentahang bahay at kung may hindi nabayarang upa sa bahay na nirentahan, ibabawas ang gastos sa pagkumpuni, ngunit ibabalik ang balanse.
Key Money/perang ibabayad bilang pasasalamat(Reikin)
Isahang kabubuang halaga na ibabayad sa may ari bilang pasasalamat na hindi na puwedeng maibalik(marefund).
kabayaran
Kapag makisuyo ka sa isang ahente ng real estate na kumilos bilang isang tagapamagitan,nangangailangan at karaniwang tumatagal ito ng isang buwan.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Naghahanap ako ng bahay na matitirhan

Sagot

Bukod sa pabahay ng prepektura at ng munisipyo, mayroon ding mga pribadong pabahay. Ukol sa pabahay ng munisipyo, magtanong sa inyong munisipyo.
Para sa pagsangguni ukol sa pribadong paupahang bahay
Shiga Prefecture Public Works and Transportation Housing Division  ℡077-528-4235