Mga nilalaman ng konsultasyon

Ang iyong “my number card” ay maaaring gamitin bilang iyong health insurance card!

Sagot

Ang iyong “my number card” ay magagamit bilang iyong health insurance card sa mga institusyong medikal・mga parmasya na nag-install ng partikular na card reader. Kinakailangan ang pagpaparehistro nang maaga.
     

Pangkalahatang toll free dial ng My Number

℡ 0120-95-0178(Hapon)
℡ 0120-0178-26(Inglis)

Mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng pamahalaan sa iyong lugar na tinitirahan

Mga nilalaman ng konsultasyon

【Segurong Pangkalusugan Serye 4】Pag-iwas sa mga sakit na nauugnay sa pamumuhay

Sagot

Ang isang hindi malusog na diyeta ay maaaring humantong sa "mga sakit na nauugnay sa pamumuhay" tulad ng diabetes, altapresyon, at atake sa puso. Kapag nasuri na may "sakit na nauugnay sa pamumuhay", kakailanganin ang pangmatagalang gamutan na kadalasan ay may kasamang mataas na gastusing -medikal. Maaari rin itong makagambala sa iyong buhay- trabaho.
Upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari, mahalagang suriin ang kalagayan ng inyong kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng “health checkup” sa mga itinalagang institusyon nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon. Ang maagang pagtuklas ng mga abnormalidad sa katawan ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga gastusing- medikal sa hinaharap. Pagkarating sa Japan, maaaring nagbago ang mga gawi sa pagkain mula sa kahirapan sa pagkuha ng parehong mga pagkain na nakasanayan mo. Kapag nagbago ang iyong diyeta, gayundin ang balanse ng nutrisyon sa iyong katawan. Sa halip mahirap mapansin ang mga pagbabago sa loob ng iyong katawan, kaya bakit di-suriin ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng pagpapasuri sa kalusugan?

【Subsidyo/tulong-pinansiyal para sa mga gastusin sa pagsusuri sa kalusugan】

Maliban sa mga gastusing- medikal, ang Kyokai Kenpo ay mayroon ding tulong-pinansiyal para sa mga pagsusuri sa kalusugan.
Ang layunin ng mga pagsusuri sa kalusugan sa Kyokai Kenpo ay hindi lamang para sa pagsusuri at agarang paggamot ng mga sakit ngunit upang maiwasan din ang mga naturang sakit na nauugnay sa pamumuhay.
Ang mga empleyadong nasa pagitan ng edad na 35-74 na nakaseguro sa Kyokai Kenpo sa kanilang lugar ng trabaho ay makakatanggap ng detalyadong pagsusuri sa kalusugan para sa humigit-kumulang 7,000 yen. Ang mga miyembro ng pamilya na nakasapi sa parehong seguro (may edad 40 - 74) ay maaaring makatanggap ng mga simpleng checkup tulad ng pagsusuri ng dugo mula 0 yen - humigit-kumulang 1,500 yen (nag-iiba ang mga bayarin depende sa paraan ng pagsusuri).
Mangyaring makipag-ugnayan sa isang institusyong medikal na nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kalusugan o sangay ng Kyokai Kenpo Shiga sa pamamagitan ng telepono (Japanese lamang) kung nais mong magpasuri sa kalusugan.
Mangyaring suriin ang Kyokai Kenpo HP para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga detalye ng pagsusuri sa kalusugan.

★Kung hindi ka nagtatrabaho sa isang kumpanya, maaari kang makatanggap ng subsidyo mula sa iyong lungsod o bayan na tinitirhan para sa mga pagsusuri sa kalusugan.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mas mura ang pangkaraniwang gamot(Generic Medicine)

Sagot

Ang pangkaraniwang gamot ay may kasing epektibong mga sangkap katulad sa mga may tatak na gamot at may katumbas na epekto ng lunas subalit ibenebenta ito ng mas mura kesa mga may tatak na gamot dahil naibebenta lang ito pagkatapos matatakan ang mga bagong gamot kaya mas mura ito. Karaniwan na sa Japan ang pangkaraniwang gamot na ito, mabibilang na halos 80% ng medikasyon na binibigyan ng reseta ng mga doktor (Ang mga gamot na ito ay maaring mabibili sa mga ospital o sa mga botikang nagbebenta nito.) Kung nais ninyong bumili ng pangkaraniwang gamot na ito sa mga ospital o mga botikang nagbebenta nito.
mangyaring ipakita ang reseta at sabihin ang “pangkaraniwang gamot”. Kung hindi kayo komportable sa inyong nihongo, maari ninyong ma-scan ang QR code at ipakita ang imahe nito sa tauhan ng ospital/botika. (May mga karaniwan klase din ng paggagamot na hindi maaring magamit ang pangkaraniwang gamot.)

I-download ang PDF

Mga nilalaman ng konsultasyon

【Segurong Pang-kalusugan Serye 2 】Paano magpasuri sa ospital ng Japan

Sagot

Dalhin ang inyong kard ng segurong-pangkalusugan (Hoken-shou)

Ang kard ng segurong-pangkalusugan (hoken-shou) ay isang kard na ipinapakita mo kapag nagpunta ka sa ospital. Inihahanda ito ng kumpanya o munusipyo sa Japan, kung ipapakita mo ito sa ospital, maaari kang makakuha ng benipisyong medikal na 30% sa pagpapasuri na itinakda ng pambansang pamantayan, kaya't makakamura ka. Gayunpaman, kung nakalimutan mo itong ipakita hindi lamang babayaran mo ang buong halaga ng bayarin kundi maaaring mas mahal pa ito dahil sa halip na base sa pambansang pamatayan ang singil nito ay malayang makapagpapasya ang ospital sa mga babayaran nito. Huwag kakaligtaaang dalhin ang inyong Kard ng segurong-pangkalusugan (Hoken-shou) kapag pupunta. Ang iyong Kard sa pang-indibiduwal na numero (My Number) ay magagamit mo bilang iyong Kard ng segurong-pangkalusugan sa hinaharap, kaya mas makabubuting iparehistro ng maaga ang iyong My Number Card.

May mga pagkakataon na hindi maaring magamit ang iyong Kard ng Segurong-pangkalusugan (Hoken-shou)

Maaaring gamitin ang Kard ng segurong pangkalusugan sa halos karamihan sa mga ospital at mga tambalang parmasya na tumatanggap ng reseta ng doktor sa Japan. Gayunpaman, mayroon din ilan na hindi maaring magamit sa pagpapasuri, bilang karagdagan hindi rin ito maaring magamit sa mga pagpapagamot na hindi naaangkop sa pambansang pamantayan tulad ng mga operasyon pampaganda (cosmetic surgery) at pagpapaayos ng ngipin (orthodontics) na hindi nakakaapekto sa pang araw-araw na pamumuhay. Hindi rin nito sakop ang pagpapabakuna, pagpapasuri ng kalusugan, at ang pagpapalaglag ng bata.
【Mahusay na paraan kung papano makatipid ay depende sa kung paano ka pumunta sa ospital】
Kung sakaling biglaang magkasakit at kinakailangan ng pangangalagang-medikal sa mga institusyong-medikal sa mga panahon na walang pasok/piyesta opisyal o sa gabi. Gayunpaman, depende ito kung papaano ka pumupunta sa ospital, maaari kang singilin ng mga karagdagang bayad at maaaring mapamahal ang inyong bayarin sa pagpapatingin.

◇Magkakaroon ng karagdagang singil kung magpapatingin sa klinika na labas na sa oras ng konsultasyon

Kung magpapatingin ka sa klinika sa gabi, madaling araw, piyesta opisyal (Linggo/bakasyon), at hatinggabi na labas na sa oras ng konsultasyon, kailangan mong magbayad ng karagdagang bayad bilang dagdag sa regular na bayarin nito. Gayundin, kung tatanggap ng gamot sa isang parmasya mula sa iyong pagpakonsulta na labas na sa oras ng konsultasyon ay may karagdagang bayad. Suriin at kumpirmahin muna ang oras ng konsultasyon sa home page nito bago pumunta.

◇Kung biglang pumunta sa isang malaking ospital, may mga karagdagang bayarin

Kung pupunta ka sa isang malaking ospital na walang dalang sulat ng rekomendasyon, mayroong ipapataw na karagdagang bayarin na 5,000yen o higit pa. Una, magpatingin muna sa iyong lokal na doktor, at kung kinakailangan pumunta sa malaking ospital mas makabubuti kung may dala kang rekomendasyon na sulat mula sa iyong doktor.

◇Ang pagpapatingin sa maraming ospital ay nakapagdaragdag ng mga bayarin pang-medikal

Nagpalipat-lipat ka na ba ng mga ospital? Sa mga kadahilanan tulad ng [ Dahil hindi bumubuti ang nararamdamang sintomas] o [ Dahil malayo ang lokasyon], bawat pagbisita sa ospital ay may babayaran kang paunang bayad (shoshinryo) para maiwasan magdoble ang pagpatingin,pagpagamot at bayarin tiyakin ang inyong doktor at magpatingin sa parehong ospital.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Gabay ng sanggunian para sa COVID-19・Konsultasyon sa Doktor

Sagot

Para doon sa may mga sintomas

Sintomas
 • Kinakapos ng hininga(Nahihirapan sa paghinga ) katamlayan(sobrang kapaguran), mataas na lagnat, at iba pa. 
 • ※Magkakaiba ang nararamdaman na sintomas ng bawat isa. Komunsulta kaagad kung sa palagay ninyo may malubhang sintomas.
 • May mga banayad na sintomas katulad ng lagnat at ubo.
 • ※Sa mga nagdadalang-tao, matatanda, mga taong sumasailalim ng dialysis, komunsulta kaagad kung gumagamit kayo ng gamut para sa sistemang (Imyuno-pananggalang at kontra-kanser, at kung lumampas ng 4 na araw ang sintomas seguraduhing komunsulta kaagad.

Kontakin/Sumanggguni

Ordinaryong-araw
Pangunahing lunas na doktor ※Seguraduhing tumawag muna bago pumunta
Mga huling araw ng linggo at walang pasok
Jushin Soudan center (Nars・Public health nurse)
Sa Prepektura ng Shiga(maliban sa otsu)
Tel 077—528 – 3621 
Otsu Public Health Office
Tel 077 – 526 – 5411 ( Araw-araw 8:40am ~ 8:00pm)
Tel 080 - 2409 - 1856 ( Araw-araw 8:00pm ~ 8:40am)

Para doon sa mga taong walang anumang sintomas ngunit nag aalala/nababahala

Mga panukala patungkol sa pag iwas/kontra impeksiyon sa loob ng pamamahay,rehiyon, lugar ng trabaho at iba pa.
Pangkalahatan Konsultasyon sa Telepono (Nurse・Public health nurse)
Tanggapan ng konsultasyon Prepektura ng Shiga
Tel 077- 528- 3637 ( Araw-araw 8:30 am ~ 5:15 pm ) 
Otsu Public Health Office 
Tel 077- 522- 7228 ( Ordinaryong-araw 8:40 am ~ 5:25 pm
※ Para sa suporta sa ibat ibang wika, makipag-ugnayan lamang sa tanggapan ng Sentro ng Impormasyon para mga dayuhang residente ng Shiga (SIA)(Tel 077- 523- 5646)

Mga nilalaman ng konsultasyon

Tungkol sa mga institusyong medikal sa lalawigan ng Shiga na maaaring may serbisyo sa banyagang wika

Sagot

Mangyaring tingnan ang sumusunod na sayt para sa listahan ng mga institusyong medikal na maaaring may sirbisyo sa banyagang wika sa Lalawigan ng Shiga.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Impormasyon ukol sa mga ospital at klinika sa Shiga

Sagot

Bisitahin ang Shiga Prefecture Medical Information website.
Mga wikang suportado: Ingles, Koreano, Intsik

Mga nilalaman ng konsultasyon

Mga Kasong Emerhensya

Sagot

Tumawag sa numerong 119 para sa ambulansya (“Kyukyusha onegaishimasu”) at ibigay ang mga sumusunod na impormasyon nang malinaw at mahinahon.
 • Sabihin na ito ay isang emerhensya (Tandaan na ang 119 ay gamit rin para sa sunog.)
 • Lugar
 • Uri ng emerhensya: sakit o pinsala
 • Bilang, kasarian at edad ng pasyente (matanda, bata o sanggol)
 • Gaano kalubha ang pinsala o sakit

Mga nilalaman ng konsultasyon

Pagsusuri at Pagsangguni ukol sa AIDS

Sagot

Ang mga nag-aalala sa posibleng pagkahawa ng sakit na HIV/AIDS ay hinihikayat na sumailalim sa isang antibody test sa isang pampublikong health center. Hindi kailangang ibigay ang pangalan sa pagsusuri at pagsangguni at madalas na ito ay ginagawa nang walang bayad. Bukod pa rito, ang Health Promotion Division ng pamahalaan ng Shiga ay may isang pribadong linya para sa pagsangguni sa telepono o personal na pagsangguni ukol sa AIDS.
Numero ng telepono para sa pagsangguni sa AIDS
 • 077-524-0051
 • Oras ng pagsangguni: 9:00 to 12:00 tuwing Lunes at Miyerkules

Mga nilalaman ng konsultasyon

Sistema ng Segurong Pangkalusugan (Health Insurance)

Sagot

Ang programa sa segurong pangkalusugan ng Japan ay maaaring hatiin sa Employees’ Health Insurance at sa National Health Insurance. Ang mga dayuhang mananatili sa Japan nang mahigit sa isang taon ay kinakailangang maging kasapi ng isa sa mga programang ito ng seguro, na kung saan matatanggap ng nakaseguro at ng kaniyang mga dependyente ang mga benepisyong medikal para sa pagpapagamot ng sakit o kapinsalaan.
Employees’ Health Insurance
Ang mga empleyadong nagtatrabaho ng full-time ay kusang ipinapasok bilang kasapi sa health insurance ng kanilang kumpanya. Sa ilalim ng programang ito, ang nakaseguro at ang kanilang mga dependyente ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo. Ang halaga ng babayaran sa seguro ay kinakalkula batay sa kinikita ng nakaseguro. Ang kalahati ng bayad sa seguro ay babayaran niya at ang kalahati ay babayaran ng kanyang kumpanya.
Kailangang bayaran ng nakaseguro ang 30% ng gastos sa pagpapagamot.
 • Iba pang benepisyo: Benepisyo sa pagkakasakit at pinsala, lump-sum allowance para sa panganganak at pag-aalaga ng bata, benepisyo sa panganganak, atbp.
National Health Insurance
Ang mga hindi nasasakop ng employees’ health insurance at mananatili sa Japan nang mahigit sa isang taon ay kinakailangang sumapi sa national health insurance sa munisipyong sumasakop sa kanilang tinitirhan. Ang halaga ng babayaran sa seguro ay kinukuwenta taun-taon, batay sa kinikita ng buong pamilya, sa halaga ng buwis sa ari-arian (fixed property tax), at sa bilang ng miyembro ng pamilya.
Kailangang bayaran ng nakaseguro ang 30% ng gastos sa pagpapagamot.
 • Iba pang benepisyo: Lump-sum allowance sa panganganak, kompensasyon para sa mataas na halaga ng pagpapagamot, gastos sa pagpapalibing (babayaran sa kaso ng pagkamatay ng nakaseguro)
 • Kailangang ipakita ang katunayan ng seguro (health insurance certificate) sa reception counter kapag magpapagamot sa isang ospital o klinika.

Mga nilalaman ng konsultasyon

Ukol sa mga ospital at klinika

Sagot

Ang oras ng pagkonsulta para sa mga outpatient ay iba’t-iba, subalit maraming pagamutan ang bukas tuwing umaga sa mga karaniwang araw at sarado tuwing Linggo at piyesta opisyal.